Integritetspolicy

1. INTEGRITETSPOLICY FÖR FASTIGHETER HEM i Solen - SPAIN

Företagsnamn: Hem i Solen – Spain (nedan "Företaget" eller "Ansvarig").
CIF: SE 560401043801
Adress: C/ Pablo Picasso 1, PL. 2, Local 1, 08189 Orihuela Costa - Alicante, SPAIN
Telefon: +46 73 968 45 82 / 010 -185 13 50 /+34 681 915 535
E-post för kommunikation angående dataskydd: info@hemisolen.com

Din personliga integritet är viktig för vårt företag. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer GDPR. Vi förklarar också vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Fullständig förklaring vad GDPR handlar om: https://www.datainspektionen.s...

1.1. Tillämpliga bestämmelser

Vår integritetspolicy har utformats i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 från Europaparlamentet och rådet, av den 27 april 2016, angående skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för dessa uppgifter och som upphäver direktiv 95/46/EG (allmän Dataskydds¬förordningen i fulltext | IMY), och i den mån det inte strider mot ovannämnda förordning, genom bestämmelserna i den spanska lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

Genom att förse oss med dina uppgifter intygar du att du har läst och är medveten om denna integritetspolicy, vilket ger ditt otvetydiga och uttryckliga samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de syften och villkor som uttrycks här.

Företaget kan ändra denna integritetspolicy för att anpassa den till ny lagstiftning, juridik eller tolkning av den spanska byrån för dataskydd. Dessa integritetsvillkor kan kompletteras av det juridiska meddelandet, policyn för cookies och de allmänna villkoren som, där så är lämpligt, samlas in för vissa produkter eller tjänster, om sådan åtkomst involverar någon specialisering på skydd av personuppgifter.

1.2. Dataskyddsombud

Företaget har inget dataskyddsombud.

2. SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den behandling vi utför av dina personuppgifter svarar mot följande syften:

- Ge dig information relaterad till de produkter och tjänster som vårt företag erbjuder och som är detaljerade på denna webbplats och som kan hänvisa dig till proffs inom området fastighetstjänster
- Utför kontraktet av våra tjänster genom att acceptera motsvarande budget/order och/eller underteckna ett kommersiellt kontrakt.
- Skicka dig via e-post och/eller postnyheter och nyheter om vår enhet, samt uppdateringar av vår katalog med produkter och tjänster.
- Hantera användarna av webbplatsen och, i förekommande fall, aktivering och administration av registrering som användare i det reserverade området på webbplatsen.
-Kanalförfrågningar om information, förslag och anspråk från berörda parter för deras hantering och lösning.
-Håll dig informerad, antingen med elektroniska medel eller mobila enheter, om all information som kan vara av intresse för dig.
-Hantera sändningen av nyhetsbrevet till användare som prenumererar på det.

2.1. Bevarandeperiod för dina data

Personuppgifter kommer endast att sparas under den tid som rimligen är nödvändig med tanke på behovet av att svara på frågor som uppstår eller lösa problem, göra förbättringar, aktivera dina tjänster och uppfylla de krav som tillämplig lagstiftning kräver. Detta innebär att du kan behålla personuppgifter under en rimlig tid även efter att den berörda parten har slutat använda Bolagets webbplats.

När det gäller prenumerationer kommer vi att behålla dina personuppgifter från det att du ger oss ditt samtycke tills du återkallar det eller begär begränsning av behandlingen. I sådana fall kommer vi att hålla dina uppgifter blockerade under de lagstadgade perioderna.

3. LEGITIMATION OCH INSAMLAD DATA

Legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter är det uttryckliga samtycke som beviljats genom en positiv och bekräftande handling (fyll i motsvarande formulär och markera godkännanderutan i denna policy) vid tidpunkten för att tillhandahålla oss dina personuppgifter.

3.1. Samtycke att behandla dina uppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter om användare och/eller klienter finns i bokstäverna a), b) och c) i nummer 1 i artikel 6 i förordning (EU) 2016/679 av den 27 april.
- Användaren och/eller Kunden har gett sitt uttryckliga samtycke för de beskrivna ändamålen som kräver behandling av Användar- och/eller Kunddata, såväl som inom ramen för ett avtals- eller pre-kontraaktuellt förhållande för att uppmärksamma deras begäran om information och/eller utförande av tillhandahållandet av tjänsten.
-Användaren och/eller klienten har gett uttryckligt samtycke genom en positiv och bekräftande handling (fyll i motsvarande formulär och kryssa i rutan för acceptans i denna policy) vid tidpunkten för att ge oss sina personuppgifter.

3.2. Datakategorier
Uppgifterna som samlas in avser kategorin av identifierande data, såsom: Namn och efternamn, Telefon, Postadress, Företag, E-post, samt IP-adressen varifrån du kommer åt datainsamlingsformuläret.

4. SÄKERHETSÅTGÄRDER

Dentro de nuestro compromiso por garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos de carácter personal, le informamos que se han adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter de carácter su altéraciónd, traciónd oida acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, según el Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. ALLMÄN PRINCIP FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

Inga överföringar av data eller internationella överföringar av dina uppgifter är förutsedda, förutom de som godkänts av skatte-, kommersiell- och telekommunikationslagstiftning, såväl som i de fall där en rättslig myndighet kräver det.

6. ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER

Alla intresserade har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dem eller inte. Intresserade personer har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när, bland annat, uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Under vissa omständigheter kan berörda parter begära begränsning av behandlingen av deras uppgifter, i vilket fall vi endast kommer att behålla dem för att utöva eller försvara anspråk. Av skäl som är relaterade till deras speciella situation kan de berörda parterna motsätta sig behandlingen av deras uppgifter. Den person som ansvarar för filen kommer att sluta behandla uppgifterna, förutom av tvingande legitima skäl, eller utövande eller försvar av eventuella anspråk.

I enlighet med gällande lagstiftning har du följande rättigheter: rätten att begära tillgång till dina personuppgifter, rätten att begära rättelse eller radering, rätten att begära begränsning av behandlingen, rätten att motsätta sig behandlingen, rätten till dataportabiliteten och likaså att återkalla det beviljade samtycket.

6.1. Hur utövar jag mina rättigheter?

För att utöva dina rättigheter måste du kontakta ansvarig person och begära motsvarande blankett för utövande av den valda rättigheten. Alternativt kan du gå till den behöriga kontrollmyndigheten för att få ytterligare information om dina rättigheter. Kontaktuppgifterna för att utöva dina rättigheter är telefonnummer
010 – 185 13 50 och e-post: info@hemisolen.com. Kom ihåg att bifoga en kopia av ett dokument som gör att vi kan identifiera dig.

7. SAMTYCKE ATT SÄNDA ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

På samma sätt, och i enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002, av den 11 juli, om tjänster för informationssamhället och elektronisk handel, fyller du i datainsamlingsformuläret och kryssar i motsvarande ruta "Jag accepterar försändelsen av elektronisk kommunikation", är du ge uttryckligt medgivande att skicka information om företaget till din e-postadress, telefon, fax eller andra elektroniska medel.

WhatsApp